چهارشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1385
 

نشانه ای برای کسانی که بیندیشند

دوستان سلام!

این عکس مربوط به فاجعه تسونامی در جنوب شرق آسیاست. ببینید که این مسجد در بین بقیه ساختمانها چطور سالم باقی مانده!

نظرتون در این مورد چیه؟

به این لینک هم نگاهی بیندازید در آنجا عکسهایی می بینید که شما را به تفکر بیشتر وادار می کند.

عکسهای دیگری از مساجد سالم مانده

در حالیکه‎‎‎‎ در منطقـه فـاجعـه زده آچه‎‎ زمین‎ لرزه و تسونامی‎ شهرهای‎‎ زیـادی را از صفحه‎‎ زمین‎ پاک‎ کرده است‎ منابع‎ خبری‎ از برپاماندن‎‎ مساجد این منطقه‎ حکایت‎ می‎ کنند.
خبرگزاری فــرانـســه گزارش داد، در روستـای کاجو که صدها خانه بـه طور کـلـی ویران شـده است مسجد روستا به طور معجـزه آسایی سالـم مانده است.
آب‎ دور تادور مسجد را فراگرفته‎ امـا حتی‎ یک‎ قطره‎‎ آب‎ در پلکان‎‎ آن نفوذ نـکـرده است‎.
شبکه‎ های‎‎ مختلف‎ تلویزیـون‎ انـدونـزی نیــز سـخنـان‎ چنـد نفــر از نـجــات‎ یـافتـگـان‎ تسونـامـی‎ را پخش‎ کرده‎‎ اند که نجات‎ خــود را مـدیـون‎ مسجدهایی‎‎ می دانند که‎‎‎ در آنها پناه گرفتـه بودند.
دو خبـرنگــار خبــرگــزاری‎ رسـمــی‎ انتــارای‎‎ اندونزی نیـز از مـعجـزه‎ سالـم‎ ماندن‎‎ ساختمـان مسجد منطقه‎‎‎ فاجعه دیـده و ویران‎ شده‎‎ ملابـو خبر داده اند.
در منطقه‎‎ ای‎ که این‎ مسجد واقـع‎ اسـت‎ همـه‎ ساختمانها حتـی‎ سـاخـتمــان‎ سـتــاد ارتـش‎ و خوابگاههای‎ پلیس‎ کاملا ویران‎ شـده‎ و تـنهـا مسجد پا بر جا مانده‎ است‎.
عکسهایی‎ که‎‎ خبرگزاری‎ فرانسه از این‎‎ منطقه‎‎ که دسترسی‎‎ زمینی بـدان مـقـدور نیست‎‎ منـتشـر کرده‎ است، نشان‎ می‎ دهد مساجد تنهـا مــاننــد لکـه‎ هـای‎ سـفیـد رنـگ‎ و ساختمانهایی‎ هستند که‎‎ در میــان‎ انـبــوه گـل‎ و لای‎ و ویـرانـه‎‎ هـا سربـرافـراشـتـه اند.
در منـطقـه‎ پـاسـی‎ لــهـــوک‎ در 20 کیلومتری‎‎ شرق‎ شهر سیگلی‎ در بخش‎ پـیـدی دو مسجد در سـاحـل‎ دریا سالم‎ مانـده‎ انـد در حالیکه‎‎ خانه هـای‎ اطراف‎ آن‎‎ هـمگـی‎ ویـران شده‎ اند.
این‎ دو مسجد یکی‎‎ قدیمـی و بـا چــوب‎ سـاختـه‎‎‎ شده و دیگری‎ کـه جـدیـد اسـت‎ بـا بتـون‎ احـداث شده‎‎ است‎ و هر دو سالم‎ مانده اند و حـدود یک‎ صد نفراز ساکنان‎ روسـتـا با پناه‎‎ بردن‎‎ به این دو مسجد از مرگ‎ نجات‎ یافته‎ اند.