X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1384
 

بکار گیری روز افزون از تجهیزات دریایی و تغییرات گوناگون و توسعه فناوریها خود نشانه اهمیت  برنامه ریزی و بهر برداری صحیح و منطبق با مقررات  بین المللی مخابرات دریایی از طیف فرکانس می باشد . استفاده از موقعیتها از حیث تجاری و اضطراری به چگونگی استفاده موثر از طیف فرکانس وابسته می باشد. و در صورت بکار گیری غیر استاندارد از امواج رادیویی ترافیک پیچیده ای از لحاظ زمان و مکان و فرکانس ایجاد خواهد شد . مدیریت بر فرکانسهای دریایی امری اجتناب ناپذیر است ئبا اجرای مقررات ملی وبین اللمللی امکان بهبود ارتباطات دریایی و ایجاد شبکه های رادیویی شناورها و ایستگاههای ساحلی دریک محدوده ویا کل سواحل را فراهم نموده و تداخلات رادیویی نیز به حداقل خواهد رسید. امواج رادیویی به طورنامرئی  همواره با یک دریانورد همراه می باشد ودرصورت نیاز به یک ارتباط مطلوب حضور این امواج نامرئی بسیار محسوس ونمایان می شود ودر بعضی اوقات یک فرشته نجات نام برد .

 از این رو تصمیم گرفتم که به ارائه مطالب درمورد نحوه بهربرداری از طیف فرکانس  V.H.F دریای به صورت خلاصه ومفید بپردازم . امید است با بهربرداری مطلوب از فرکانسهای دریایی و با احترام به قوانین بین المللی  همواره ارتباطات مطوئن و عاری از هر گونه تداخل وبه عنوان همراه همیشه خوب ودر مواقع اضطرار یک فرشته نجات داشته باشیم . 

نکات اساس در بکار گیری V.H.F  دردریا

1-   روش برقراری ارتباط از طریق V.H.F

1-1-آماده سازی -: پیش از فرستادن پیام به وسیله VHF  بهتر است درباره موضوعات مورد نظرمان بیاندیشیم ودر صورت لزوم  جهت جلو گیری از وقفه های ناخواسته و غیر ضروری یادداشت برداری نموده واز هدر رفتن زمان بهر برداری و برروی یک کانال پرترافیک جلو گیری نمائیم.

2-1- شنود: بهتر است پیش از فرستادن پیام اطمینان حاصل نمائیم که شخص دیکری در حال فرستادن پیام در کانال مورد نظر نباشد تا از این طریق از ایجاد وقفه درپیام جلوگیری کنیم. این روش از تداخلهای غیر ضروری نیز جلو گیری می کند. دستگاه VHF می بایست به درستی وبراساس قوانین و مقررات مخابراتی به کار گرفته شود.

3-1-نظم وترتیب : جهت بهربرداری از دستگاه دستگاه VHF می بایست نکات ذیل کاملاٌ رعایت گردد.:

-     از فرستادن پیامهای غیر اضطراری. فوری وپیامهای ایمنی کوتاه خیلی کوتاه بر روی کانال 16 (درحالی که کانالهای دیگری هم در دسترس هستند ) خودرای کنیم .

-         از ارسال پیامهای ضروری که دراتباط ایمنی ودریانوردی هستند بر روی کانالهای  عملیاتی بندر خورداردی گردد.

-         از ارسال پیامهای  غیر ضروری وزائد خود داری گردد.

-         از ارسال پیام بدون مشخصات شناسایی مناسب خودادری گردد.

-         از اشغال کانالهایی که از کیفیت صدای پایین برخوردارند اجنتاب گردد.

-         در فرستادن پیام نباید ازکلمات و وا ژ های زشت وناپسند استفاده نمائیم.

4-1-تکرار : از تکرار واژه های وعبارات پرهیز نموده مگر اینکه به وسیله ایستگاه دریافت کننده پیام چنین تقاضایی صورت گیرد.

5-1- کاهش توان :در صورت امکان برای فرستادن پیام بایستی از کمترین توان ممکن جهت یک ارتباط مطلوب استفاده کنیم.